Aktualności


Obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski w Promessie

2016-05-24

Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu w dniu 18 kwietnia zebrali się licznie w Promessie, aby wspólnie świętować Jubileusz 1050 lecia Chrztu Polski.

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


  Wiosenne spacery nordyckie

  2016-05-19

  13 maja 2016 r. seniorzy z Domu Dziennego Pobytu „Promessa” działającego przy GCPŚ w Grodzisku Wielkopolskim razem z opiekunami, wybrali się na spacer nordycki po lesie w Zdroju.

  czytaj całośćczytaj całość...

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   Spotkanie powielkanocne w Promessie

   2016-04-11

   W dniu 31 marca 2016r. w Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej im. Jana Pawła II „Promessa” odbyło się spotkanie powielkanocne członków Domu Dziennego Pobytu.

   czytaj całośćczytaj całość...

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    INFORMACJA

    2016-03-23

    Sekcja Świadczeń Rodzinnych w dniach od 01.04.2016 r. do 15.04.2016 r. czynna będzie w godzinach 7:00-17:00


    UWAGA Świadczenie wychowawcze tzw. program rodzina 500 plus-wymagane dokumenty

    2016-03-16

    Do wniosku o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko – niezależne od dochodu, należy dołączyć:

    1) kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze - dokument nieobowiązkowy;
    2) kserokopię skróconych odpisów aktów urodzenia dzieci- dokument nieobowiązkowy
    3) kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.3));
    4) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
    5) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
    6) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
    7) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

    Do wniosku o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko należy dołączyć dokumentację wymaganą przy ubieganiu się o świadczenie niezależne od dochodu (j.w.) oraz dodatkowo:

    1) kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne - dokument nieobowiązkowy;
    2) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
    a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2); druk oświadczenia do pobrania przy wniosku,*
    Uwaga! Powyższe oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy członek rodziny, który osiągał ww. dochód. W przypadku nieosiągania dochodów nieopodatkowanych, oświadczenie w imieniu wszystkich członków rodziny wypełnia wnioskodawca.
    b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w 2014 roku kalendarzowym, druk oświadczenia do pobrania przy wniosku, *
    c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2014 roku kalendarzowym, druk oświadczenia do pobrania przy wniosku, *
    d) umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
    e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
    f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
    g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
    h) w przypadku nieotrzymania alimentów albo otrzymania ich w wysokości niższej niż zasądzonej –
    • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2014 roku*, lub
    • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą, *
    i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
    j) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
    k) w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym 2014 należy przedłożyć dokument określający wysokość osiągniętego dochodu – zgodnie z wzorem zaświadczenia o uzyskanym dochodzie – druk do pobrania przy wniosku, *
    l) kserokopię PIT-ów za 2014 rok: PIT-11, PIT-11A/40A, PIT-8C, PIT-36, PIT-37 i innych.

    W przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny lub fundusz alimentacyjny na okres 2015/2016, gdzie podstawą do ustalania prawa do świadczeń był rok kalendarzowy 2014, wystarczy przedłożyć:

    1) kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze -dokument nieobowiązkowy;
    2) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2)); druk oświadczenia do pobrania przy wniosku,*

    Uwaga! Powyższe oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy członek rodziny, który osiągał ww. dochód. W przypadku nieosiągania dochodów nieopodatkowanych, oświadczenie w imieniu wszystkich członków rodziny wypełnia wnioskodawca.


    ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

    2016-02-25

    logo


    Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim informuje, iż na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci będzie realizował zadania z zakresu świadczenia wychowawczego (500+).

    czytaj całośćczytaj całość...

    Dołączone pliki:


    KOMUNIKAT

    2016-02-12

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, informuje, że we wtorki od godziny 10.00 do godziny 13.00 w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej, będzie można skorzystać z bezpłatnych porad specjalisty do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
    Powyższe porady udzielane będą po wcześniejszym ustaleniu terminu.
    Prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod nr telefonu 781 053 001 lub 61 44 52 510.


    NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

    2016-02-01

    Uprzejmie informujemy, iż od 1 lutego 2016 roku w Promessie przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23F został uruchomiony stały punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Bezpłatna pomoc prawna będzie udzielana osobom fizycznym określonym w art.4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
    Poniżej podajemy harmonogram działania punktu:

    poniedziałki godz.9,00 – 13,00
    wtorki godz.10,00 – 14,00
    środy godz.14,00 – 18,00
    czwartki godz. 14,00 – 18,00
    piątki godz. 10,00 – 14,00

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE: ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

     2016-01-05

     Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia 2015 r. i weszła w życie 1 stycznia 2016 r.
     Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

     czytaj całośćczytaj całość...


     Ho, ho ho, ale się działo! Ruszył senioralny konwój świętego Mikołaja

     2015-12-31


     Ho, ho ho, ale się działo! Ruszył senioralny konwój świętego Mikołaja
     W piątek, 11 grudnia z grodziskiej Promessy ruszył konwój św. Mikołaja. Jego dwunastu pomocników odwiedziło przedszkole im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim, w którym przez dwie godziny zabawiało dzieci z trzech grup: Motylki, Jaskółki i Mrówki. Maluchy odkrywały przyjemność wspólnego tańca, a seniorzy podgrzewali świąteczną atmosferę przeistaczając się w mimów pakujących prezenty.

     czytaj całośćczytaj całość...

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


      KOMUNIKAT

      2015-12-30

      W dniu 31 grudnia 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim czynny będzie od godziny 7.00 do 13.00.
      Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

      przejdź do góry...

      Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. (61)44-44-460, faks: (61)44-444-61

      Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji