Aktualności


Komunikat

2016-07-22

Obudź swój potencjał

Dołączone pliki:


Zajęcia z Letnią Świetlicą Wakacyjną już są!

2016-07-18

Zajęcia z Letnią Świetlicą Wakacyjną już są!

18 lipca 2016 roku ruszyła Letnia Świetlica Wakacyjna dla pięćdziesięciu pięciu dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Zajęcia trwać będą do 27 sierpnia 2016 roku.

Czterdziestu czterech seniorów wcieli się w animatorów czasu wolnego dzieci. Organizatorzy zapewnią mnóstwo dobrych emocji. W programie zaplanowano między innymi: wyjazdy do kina, zoo, parku linowego, eksperymenty, konkursy, spotkanie z Policjantami, Strażakami, piknik.

Zapraszamy seniorów w wieku 50+ zainteresowanych przyłączeniem się do organizacji już drugiej edycji wakacji dla dzieci i do spędzenia inspirującego lata. Zgłoszenia przyjmowane są przez pracowników grodziskiej Promessy osobiście lub pod numerem telefonu 61 227 12 20.

Realizacja wakacji możliwa jest dzięki współfinansowaniu projektu „Grodziski Wolontariat Senioralny” z rządowych środków w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).

Ewa Bannach
Małgorzata Bartkowiak
Członkowie GWS


Zaproszenie

2016-07-14

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego organizuje „LATO SENIORA” w Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej
dla aktywnych członków Domu Dziennego Pobytu w dniach 01-05 sierpnia 2016r.
W programie:
-zwiedzanie Kościoła p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Grodzisku Wielkopolskim;
-wyjazd do Buku połączony z wizytą w zaprzyjaźnionym DDP ,,Pogodna Jesień”, zakończony seansem filmowym w kinie ,,Wielkopolanin”;
-nordic -walking w okolicach Wigwamu w Zdroju;
-wizyta w Wiosce Indiańskiej i parku rekreacyjnym w Kościanie, w tym przepływ tratwami i ognisko.
-relaks w „PROMESSIE”

ZAPRASZAMY


III Integracyjny Turniej Warcabowy między Domami Dziennego Pobytu

2016-07-12

13 czerwca 2016r. w Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej im. Jana Pawła II odbył się III Integracyjny Turniej Warcabowy. Uczestnikami zawodów byli członkowie Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień” z Buku i gospodarze, członkowie Domu Dziennego Pobytu „Promessa”.

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


  Pieniądze na miejsce pracy

  2016-06-13

  Jeszcze w 2016 r. osoby bezrobotne mają szansę pozyskać pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „Ekonomia społeczna: założenia, możliwości podjęcia pracy”, które odbędzie się 21 czerwca 2016r. o godz. 9:00 w siedzibie PROMESSA
  w Grodzisku Wielkopolskim ( ul. Powstańców Wielkopolskich 23F)


  Uczestnicy szkolenia dowiedzą się czym jest ekonomia społeczna, jak rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

  Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

  Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres milena.fibikowska@pisop.org.pl oraz telefonicznie pod nr 61 851 91 34

  Szkolenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Centrum PISOP oraz Ośrodek Pomocy Społecznej
  i Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim w ramach projektu „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

  Serdecznie zapraszamy!


  Obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski w Promessie

  2016-05-24

  Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu w dniu 18 kwietnia zebrali się licznie w Promessie, aby wspólnie świętować Jubileusz 1050 lecia Chrztu Polski.

  czytaj całośćczytaj całość...

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


   Wiosenne spacery nordyckie

   2016-05-19

   13 maja 2016 r. seniorzy z Domu Dziennego Pobytu „Promessa” działającego przy GCPŚ w Grodzisku Wielkopolskim razem z opiekunami, wybrali się na spacer nordycki po lesie w Zdroju.

   czytaj całośćczytaj całość...

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    Spotkanie powielkanocne w Promessie

    2016-04-11

    W dniu 31 marca 2016r. w Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej im. Jana Pawła II „Promessa” odbyło się spotkanie powielkanocne członków Domu Dziennego Pobytu.

    czytaj całośćczytaj całość...

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     UWAGA Świadczenie wychowawcze tzw. program rodzina 500 plus-wymagane dokumenty

     2016-03-16

     Do wniosku o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko – niezależne od dochodu, należy dołączyć:

     1) kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze - dokument nieobowiązkowy;
     2) kserokopię skróconych odpisów aktów urodzenia dzieci- dokument nieobowiązkowy
     3) kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.3));
     4) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
     5) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
     6) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
     7) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

     Do wniosku o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko należy dołączyć dokumentację wymaganą przy ubieganiu się o świadczenie niezależne od dochodu (j.w.) oraz dodatkowo:

     1) kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne - dokument nieobowiązkowy;
     2) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
     a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2); druk oświadczenia do pobrania przy wniosku,*
     Uwaga! Powyższe oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy członek rodziny, który osiągał ww. dochód. W przypadku nieosiągania dochodów nieopodatkowanych, oświadczenie w imieniu wszystkich członków rodziny wypełnia wnioskodawca.
     b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w 2014 roku kalendarzowym, druk oświadczenia do pobrania przy wniosku, *
     c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2014 roku kalendarzowym, druk oświadczenia do pobrania przy wniosku, *
     d) umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
     e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
     f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
     g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
     h) w przypadku nieotrzymania alimentów albo otrzymania ich w wysokości niższej niż zasądzonej –
     • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2014 roku*, lub
     • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą, *
     i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
     j) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
     k) w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym 2014 należy przedłożyć dokument określający wysokość osiągniętego dochodu – zgodnie z wzorem zaświadczenia o uzyskanym dochodzie – druk do pobrania przy wniosku, *
     l) kserokopię PIT-ów za 2014 rok: PIT-11, PIT-11A/40A, PIT-8C, PIT-36, PIT-37 i innych.

     W przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny lub fundusz alimentacyjny na okres 2015/2016, gdzie podstawą do ustalania prawa do świadczeń był rok kalendarzowy 2014, wystarczy przedłożyć:

     1) kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze -dokument nieobowiązkowy;
     2) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2)); druk oświadczenia do pobrania przy wniosku,*

     Uwaga! Powyższe oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy członek rodziny, który osiągał ww. dochód. W przypadku nieosiągania dochodów nieopodatkowanych, oświadczenie w imieniu wszystkich członków rodziny wypełnia wnioskodawca.
     Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

     przejdź do góry...

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. (61)44-44-460, faks: (61)44-444-61

     Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji