Prawo


USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.1938, Dz.U.2017.2110, Dz.U.2014.1138, Dz.U.2017.1321, Dz.U.2017.1428, Dz.U.2017.2434, Dz.U.2018.138, Dz.U.2018.107, Dz.U.2018.650, Dz.U.2018.697.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji


Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.1201 t.j., Dz.U.2017.1475, Dz.U.2017.1954, Dz.U.2016.1948, Dz.U.2017.933, Dz.U.2017.2491.

Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego


Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.1257 t.j., Dz.U.2018.149, Dz.U.2018.650.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych


Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.1778 t.j., Dz.U.2017.38, Dz.U.2017.1027, Dz.U.2017.1321, Dz.U.2017.1428, Dz.U.2017.1543, Dz.U.2018.398. Dz.U.2018.650, Dz.U.2018.697.

Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości


Opracowanie na podstawie: Dz.U.2018.395 t.j., Dz.U.2018.398, Dz.U.2018.650.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy


Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.108, Dz.U.2018.4, Dz.U.2018.138, Dz.U.2018.305.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.1579 t.j., Dz.U.2017.2018.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych


Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.2077.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy


Opracowano na podstawie: Dz.U.2017.682
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych


Opracowano na podstawie: tj. Dz.U.2016.922.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych


Wydanie - rok: 2004, nr: 100, poz.: 1024

Do pobrania:


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. (61)44-44-460, faks: (61)44-444-61

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji