Aktualności


wsteczWstecz

ZAPYTANIE OFERTOWE

2017-12-01

I. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolski, ul. Powstańców Chocieszyńskich 23D
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej – zapytania ofertowego.
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych –
w przypadku udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro nie mają zastosowania przepisy wspomnianej ustawy.
III. Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Szacowana średnia liczba usługobiorców – 13 osób.
Szacowana liczba godzin usług – 1248 godzin.
Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie, gdyż w chwili składania zamówienia nie można określić konkretnej liczby usługobiorców w cały okresie umownym, ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się stan ich zdrowia. Określona liczba godzin świadczenia usług stanowi ich maksymalną ilość, przy czym zmawiający zapłaci za godziny usług faktycznie zrealizowane.
IV. Rodzaj zamówienia: usługi.
V. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz w § 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), tj.:
- uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania
- rehabilitacji fizycznej i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.) w tym współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług wspierania
VI. Kryterium wyboru ofert: cena
VII. Termin realizacji zamówienia: 02 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.
VIII. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy:
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty,
oraz
2. posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
- szpitalu psychiatrycznym,
- jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
- ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
- zakładzie rehabilitacji,
oraz
3. posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
- kształtowania nawyków celowej aktywności;
- prowadzenia treningu zachowań społecznych.
IX. Wymagana dokumentacja:
1. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodów o których mowa w punkcie VIII ppkt 1,
3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie).
4. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczy staż w jednostkach, o których mowa w punkcie VIII ppkt 2.
5. Dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie, o którym mowa w punkcie VIII ppkt 3.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
7. W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
8. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.
X. Sposób i termin złożenia oferty:
1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Oferta – specjalistyczne usługi opiekuńcze”.
2. Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Powstańców Chocieszyńskich 23D w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22-12-2017 r. osobiście lub za pośrednictwem Poczty.

3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.
XI. Ocena ofert i kryteria
1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.
3. Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym.
4. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie przedstawiała najniższą cenę brutto za 1 godzinę usługi.
5. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru ofert) nie przysługuje odwołanie.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim. ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, tel. (61)44-44-460, faks: (61)44-444-61

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji